Jord og konsesjon

15. juli 2016

Felles landbrukskontor ÅLA er sakshandsamar for saker som skal handsamas etter jordlov og konsesjonslov. Årdal, Lærdal og Aurland har delegasjonsreglement for vedtak som skal gjerast i medhald av lovene. Mange avgjerder kan takast av administrasjonen, mellom anna deling av grunneigedom.

Søknad om konsesjon for ervever av fast eigedom skal politisk handsamast.