Detaljregulering Fillestølen - utlegging til offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 25.08.2016 å leggja Detaljreguleringsplan for Fillestølen ut til offentleg ettersyn og høyring.  Føremålet med planarbeidet er å utvide talet på fritidseigedomar på Fillestølen.  Planframlegget vert liggjande til offentleg ettersyn i perioden 26.10-07.12.16, og fristen for innspel er sett til 07.12.2016.  Plandokumenta er i papirform ved sentralbordet på rådhuset, og er å finna elektronisk her:

Plandokument med føresegner

Plankart

Sakspapir

Innspel til planarbeidet skal sendast til Lærdal kommune v/planavdelinga, pb. 83, 6886 Lærdal

Tips en venn Skriv ut