Grensepåvisning med oppmålingsforretning

Grensepåvisning

Omtale
Grensepåvising av ein eigedom sine grenser blir i hovudsak utført på eigedomar som har usikre grenser (ikkje koordinatbestemt). Dette skjer gjennom oppmålingsforretning der eigar / festar og aktuelle naboar blir innkalla til oppmålingsforretning. Grensemerka blir markerte i marka med offentleg godkjende grensemerker. Grensepåvising med oppmålingsforretning kan også nyttast for å påvise eksisterande sikre grenser viss rekvirenten ynskjer dette.

Vilkår
Målebrev (ikkje koordinatbestemt), skylddelingsforretning. Også for målebrev m/sikre grenser kan denne arbeidsoppgåva førekomme, viss rekvirent ynskjer påvising av grenser.
 
Klage
Viss det oppstår usemje om ei eigedomsgrense kan kommunen medverke til at partane blir samde.
Tips en venn Skriv ut