Kommunal plan for inkluderande barnehage- og skulemiljø

Inkluderande barnehage- og skulemiljø er ei nasjonal satsing som er leia av Udir. Delar av denne planen er henta frå felles plan for kommunane i Sogn. Tidlegare har Sogn Regionråd vedteke Regional plan for arbeidet med god psykisk helse hjå barn og unge. Desse to planane, saman med føringane i nasjonalt planverk for barnehage og skule, ligg til grunn for Lærdal kommune sin lokale plan.

Planen er gjeldande frå 2018-2020.

Mobbeombod i Sogn og Fjordane

 

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Sogn og Fjordane eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Sogn og Fjordane heiter Aina Drage. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 91 87 90 92 eller på e-post Aina.Drage@sfj.no Du kan følgje ombodet på Facebook (mobbeombodet i Sogn og Fjordane).

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.sfj.no/mobbeombodet.