Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldre sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta jamnleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Offentlege innstansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søkje om midlar frå tilskotsordninga. I kommunar eller bydelar der det kjem meir enn tre søknader skal søknadane vurderast og prioriterast av kommunen.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknad via Bufdir sine søkeportal Søknadsfrist er 8. desember

Les meir på Bufdir si heimeside

Kontaksperson i NAV Lærdal er Turid Stigen Sørensen turid.stigen.sorensen@laerdal.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut