Satsar og gebyr - vatn og avløp

Vatn
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. Gebyra vert utrekna etter sjølvkostprinsippet. Mva. kjem i tillegg.
 
Forbruksledd Beløp 2018 Beløp 2019
Bruksareal    
Vassavgift < 80 m² 1531,- 1480,-
Vassavgift 80 - 250 m² 2297,- 2220,-
Vassavgift > 250 m² 3446,- 3330,-
Fastledd    
Dimensjon på vassleidning    
Fastleddgebyr DIM < 32mm (N=1) 1231,- 1000,-
Fastleddgebyr DIM < 40mm (N=2) 2522,- 2000,-
Fastleddgebyr DIM < 63mm (N=4) 5044,- 4000,-
Fastleddgebyr DIM < 75mm (N=6) 7566,- 6000,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 12610,- 10000,-
For eigedommar som har montert vassmålar skal det betalast etter medgått vassmengde    
Vassgebyr pr. m³ 15,31 14,80
Sal av vatn utan fast abonnement    
Vassgebyr pr. m³ 25,- 30,-
Tilknytingsgebyr for vatn    
Bruksareal    
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,- 10000,-
Bustadhus over 350 m² betalar minimum gebyr +pr m² over 350 m² 115,- 119,-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimum gebyr +pr. m² over 350 m²  12,- 13,-

 

For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkrevd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsavgift fastsetjast av kommunen. 

 

Avløp
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. Mva. kjem i tillegg.
Fastleddet på avløpet vert rekna ut etter dimensjonen på vassleidningen. Prinsippet vatn inn er lik vatn ut gjeld. Gebyra er utrekna etter sjølvkostprinsippet.
 
Forbruksledd Beløp 2018 Beløp 2019
Bruksareal    
Kloakkavgift < 80 m² 1187,- 1491,-
Kloakkavgift 80-250 m² 1780,- 2236,-
Kloakkavgift > 250 m² 2670,- 3352,-
Fastledd    
Dimensjon på vassleidning    
Fastleddgebyr DIM <32mm (N=1) 841,- 1026,-
Fastleddgebyr DIM <40mm (N=2) 1682,- 2052,-
Fastleddgebyr DIM <63mm (N=4) 3364,- 4104,-
Fastleddgebyr DIM <75mm (N=6) 5046,- 6156,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 8410,- 10260,-
For eigedom som har montert vassmålar skal det betalast kloakkavgift etter medgått vassmengd    
Kloakkgebyr pr. m³ 11,87 14,91
Mottak av avlaupsvatn utan fast abonnement    
Fastgebyr kr 500,- + kloakkgebyr pr. m³ 35,- 40,-
Tilknytingsgebyr for avløp    
Bruksareal    
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,- 10000,-
Bustadhus utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr m² over 350 m²  75,- 78,-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr. m² over 350 m² 8,50 9,-

 

For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkravd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsgebyr fastsetjast av kommunen.

Regulativ for vatn- og avløpsgebyr bygger på felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane, og har heimel i Miljøverndepartementet si forskrift av 10. jan. 1995 og lov av 31. mai 1974 om kommunale avgifter.
Så langt gebyrrekninga tek utgangspunktet i storleiken på bygningen/huset, skal arealutrekninga følgje reglane om bruksareal i Norsk Standard 3940. For eksisterande bygg kan tidlegare registrerte arealdata brukast, inntil bruksareal etter NS 3940 ligg føre.

 

Tips en venn Skriv ut