Fleirbustadbygg og adressemerker
Leilegheiter i hus med fleire bustader skal, i tillegg til gateadresse, tildelast leilegheitsnummer (H0101, H0102 osv.) Desse skal ha adressemerke.
 
Kva betyr bustadnummeret?
Har du bustadnummer H0302, fortel det at leiligheiten din ligg i tredje hovudetasje og at den er nummer to frå venstre.
 
Omadressering
Omlegging av vegar og fortetting av bustader i eksisterande bustadområder utløyser ofte trong for omadressering. Kommunen ved Plan- og byggesaksavdelingen utarbeidar nye adresseplanar som blir sendt på høyring til berørte partar.Adresseendringar kan påklagast til fylkesmannen