Føremål 
Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulikkulturell verksemd.Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst.
Tilskot kan og gjevast til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Kven kan søkje
• kommunar, kommunale føretak og fylkeskommune
• frivillige lag og organisasjonar
• aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), samvirkeføretak (SA) og andre   selskap med avgrensa ansvar (BA)
• stiftingar
• andre samanslutningar

Korleis søkje

  • Søknadsprosessen skal gjennomførast via Anleggsregisteret.no
  • Første steg – Ta kontakt med Lærdal kommune – kulturkontoret som hjelper til med å registrere anleggsstad og opprette anleggsnummer – dette er ein føresetnad for å få byrje å registrere søknad.
  • Er anleggsstad og anleggsnummer allereie etablert kan søknadsprosessen iverksetjast via Anleggsregisteret.no og vidare til fana – Lokale kulturarenaer – og deretter til Søknadsskjema . For å få tilgang til søknadsskjema må ein bruke bank ID eller anna identifikasjonssystem som er akseptert.
  • Ein søknad om tilskot til kulturarenaer vil når den er ferdig og innsendt frå søkar først kome til Lærdal kommune som deretter skal sjå etter at den er i samsvar med dei krav som er sett i Retningslinjer for tilskot til kulturbygg i Vestland
  • Retningslinjer for tilskot til kulturbygg i Vestland gjev god informasjon om korleis søknaden skal fyllast ut, og kva som må dokumenterast med vedlegg til søknaden.
  • Lærdal kommune har som siste frist 30. april 2021 for innsending av søknader til Vestland fylke.

 

Lokal frist for å sende inn søknad til Lærdal kommune er derfor sett til 01. april 2021

Ta kontakt med kulturkontoret om du ynskjer bistand til søknaden.