Gamle Lærdalsøyri er eit unikt kulturmiljø med høg verdi både i nasjonal, regional og lokal samanheng. Strandsitjarstaden vart alt i 1971 regulert til spesialområde for bevaring med heimel i plan- og bygningslova. Området er i Riksantikvaren sitt NB!-register. I 2006 gav ICOMOS, Unesco sitt rådgjevande organ, ut rapporten «Vernearbeidet for gamle Lærdalsøyri». Ei buffersone vart innregulert kring verneområdet. Dette området får også føringar for utviklinga, men med mindre grad av restriksjonar enn verneområdet.

 

Reguleringsplanar

Lærdalsøyri, reguleringsplan for verneområdet 2008      Kart

Planen dekkar det meste av verneområdet og noko omkringliggjande areal. Omfattar alle bygningane, hagar, vegar og parkar. I reguleringsplanen er det lista opp fleire føresegner som syner kva som er tillate på huset og utemiljøet kring huset. Det er ikkje tillatt med riving av bygg i verneområdet.. I tillegg  finn ein retningslinjer for mellom anna belysning, skilting, gjerder og hekkar i planen.

Reguleringsplan for utviding av verneområdet 2013      Kart       ROS-analyse

Planen omfattar den gamle «Losjehustomta» og tomta med ungdomshuset, i tillegg til omkringliggjande areal.  Vart sist endra i 2020, der delar av «Losjehustomta» vart teke ut av verneområdet.

Detaljregulering for Øyragata, Lindstrøm – Esso 2012    Kart

Planen er ein detaljplan for gateløpet mellom Lindstrøm hotell og Gamlebanken/Holdeplassen, som blant anna seier noko om gatedekke, møblering, skilting og at det ikkje er lovleg å parkere i eller langs gata.

 

Forvaltnings- og fargeplan

Forvaltningsplan for Gamle Lærdalsøyri. Del 1 2005

Gamle Lærdalsøyri. Plan for vern, vedlikehold og forvaltning. Del 2 2005

Fargeplan for bygningar i verneområdet