Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg i Lærdal

Frist for innsending av spelemiddelsøknadar til Lærdal kommune er 1. november 2019.

Søknadane skal sendast elektronisk. Søknadsportal og informasjon om søknadsprosessen finner du på www.anleggsregisteret.no.

For at anlegg skal ha rett på spelemidlar må dei vera prioritert i handlingsprogrammet for 2020 i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. Innspel til handlingsprogrammet skal sendast til:

Lærdal kommune, postboks 83, 6886 Lærdal
eller
post@laerdal.kommune.no innan 1. november.