Skuleskyss 18. - 20. mai

Lærdal kommune sikrar at alle med rett til skuleskyss har skyss etter smittevernrettleiaren frå 18. - 20. mai. Det vert sett opp ekstra transport ved behov. Fylkeskommunen set ikkje opp ekstra transport, oppmodar difor foreldre/føresette om å ordne skyss på anna måte for dei som har moglegheit for det.