Arbeidsoppgåver:

Lærdal helsesenter: 
- Laboratoriearbeid
- Sjukepleiarfaglege oppgåver og assistere lege ved ulike undersøkingar
- Resepsjonsarbeid som telefonrådgjeving, tildele timar til pasientar og registrering i CGM journalsystem

Sogn LMS:
- Mottak og hastegradsvurdering av pasientar på legevakt
- Rådgjeving og rettleiing på legevaktstelefon 
- Bistå legevaktslege i undersøkingar og behandling
- Observasjon av pasientar
- Laboratoriearbeid
- Tverrfagleg samarbeid

Fullstendig stillingsannonse og søkjeportal finn du her