Etter gjennomført anbodskonkurranse no i haust, er det Voll Lunde maskin AS, som har fått tildelt kontraktsarbeida for fase 2.

Kontraktsarbeidet består i hovudsak av:

  • Det skal setje opp nytt flettverksgjerde mellom skuleplassen og skulevegen, og rundt deler av barnehagen.
  • Det skal etablerast ny gangveg gjennom parken mellom Skulevegen og Einemo
  • Eksisterande fortau skal justerast, og nye fortau vert etablert ved barnehagen.
  • Det skal etablerast nye gangfelt og fartsdemparar i skulevegen, og fartsdemparar Barnehagegata og Einemo
  • Deler av Skulevegen vert reasfaltert fram forbi barnehagen.

Arbeidet skal byrje denne veka, og skal vere ferdig i god tid innan utgangen av året.

Tryggleik i fokus!

I skulevegen er det som kjent 30 sone, samt nokre fartsdemparar.  Arbeida vert skilta og avstengingar oppsett der det er praktisk mogeleg i periodar. Deler av arbeidet vert å gjennomføre på kveldstid, og/ eller når det er mindre aktivitet i barnehagen. Dette for å gjere det tryggare for alle, og for at støyande arbeide vert utført utanom opningstida i barnehagen.  Me oppmodar alle om å vise aktsemd i tida som arbeida pågår!

Ta gjerne kontakt om det er noko som er uklårt eller de har spørsmål.

Kontaktpersonar:

Voll Lunde Maskin AS v/ Ola Inge Voll Lunde; telefon nummer 97 08 23 26

Teknisk eining v/ Harald Stadheim 97 52 69 98