Kommunen har tidlegare utarbeida reguleringsplan for oppgradering av Ofta-Skulevegen, men denne er utdatert. Det trengst å utarbeide ny reguleringsplan for å planleggje prosjektet godt, og Vestland fylkeskommune går i gang med dette arbeidet i løpet av kort tid. Det er lagt inn i planleggingsarbeidet tiltak for gåande og syklande, i tillegg til utbetring/ny Øye bru.  Når planarbeidet kjem i gang, vil det bli moglegheit til å koma med innspel til prosessen. Dette blir varsla på heimeside og til grunneigarar/naboar per brev.  

Ta gjerne kontakt om de har spørsmål til saka. 

Arealplanleggjar Monika Lysne, tlf. 90516686, epost: monika.lysne@laerdal.kommune.no