14. nov. 2020 kl. 09:02

Informasjon om Koronaviruset

Les mer

Aktuelt


Beitelandskap

Endra rutinar hjå Felles Landbrukskontor ÅLA

05. oktober 2020

Landbrukskontoret forvaltar mange tilskotsordningar som gjeld tiltak og aktivitetar på landbrukseigedomar, og i den samanheng har me fram til no vore behjelpelege med å fylla ut og senda inn søknadar. T.d. søknad om produksjonstillegg.

Beitelandskap

Regionalt miljøprogram for Vestland 2020

15. september 2020

Søknadsomgangen for "Regionalt miljøprogram for Vestland 2020" opnar i dag 15.september, med endeleg søknadsfrist 15.oktober. 
Elektronisk søknad via Altinn.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA. 

Helikoptertjenester elg og hjortejakt 2020 – Nordfjella

10. august 2020

I forbindelse med jakt på elg og hjort 2020 i Nordfjella er det bestemt at det skal tilbys en begrenset tjeneste for jegere i det svært vanskelige terrenget i området.
Det er bestemt at bestandene av hjort og elg skal søkes redusert gjennom ordinær jakt. For å stimulere til økt avskyting bil det blir mulig å få utflyging av felte dyr på statens regning.

Geografisk vil tjenesten være avgrenset til terreng som direkte og indirekte soner til Nordfjella villreinområde. Dette vil innebefatte Lærdal, Aurland, Ulvik, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol og Eidfjord.

I utgangspunktet er det søndag ettermiddag i perioden 16.08.2020 – 01.11.2020 det vil være mulig å fly ut dyr.
Sjå vedlegget for detaljar for korleis opplegget er lagt opp.

Lagar matfat for insekt i Lærdal

29. juli 2020

Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt, melder Fylkesmannen i Vestland på si heimeside

 

Rudballar_cropped_615x369

Plassering av rundballar

01. juli 2020

Felles landbrukskontor ÅLA har dei siste åra hatt fokus på plassering og sikring av rundballar.

Det er viktig å ha ein god plan for kor du plassere rundballane.

Undredal

Utlysing av tilskotsmidlar til verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde

06. mai 2020

Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden.
Søknadsfristen er fortløpande med siste frist 1.september 2020.

Søknaden skal sendast elektronisk via Altinn

Tilskot til soner for pollinerande insekt - ny tilskotsordning i Lærdal

06. mai 2020

Det er frå 2020 eit nasjonalt krav om at alle fylke skal ha dette tiltaket. I Vestland vert tiltaket i første omgang berre innført for Lærdal kommune.

Hund

Har du hund? Sjå her

29. april 2020

Tilbakemeldingar frå beitedyrnæringa no i vår er at det er viktig å merka seg bandtvangen som tådde i kraft 1. april. Det er ikkje lov å gå på tur med hund utan band no. Beitedyra er slept ut på beite og er ekstra sårbare no med sine nyfødde born. Syn omsyn, og føl reglementet.
Grunneigarar kan politimelde dei som ikkje overheld bandtvangen då dette er lovfesta.


​Informasjonsplakat om bandtvang

Magnhild og Ove

5,1 millionar til landbruket

17. april 2020

Frå 1.1.2020 overtok kommunane forvaltning av Verdsarvmidlane og midlar til Utvalde kulturlandskap.