Barnevern

Barnevern - tenesteerklæring

Barneverntenesta skal sikre barn og barnefamiliar rett hjelp til rett tid. Vidare skal tenesta bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår.
Barneverntenesta samarbeider med andre deler av det offentlege hjelpeapparatet.
Tenesta vert gjeve til barn frå 0 – 18 år. I spesielle tilfelle, der ungdomen sjølv ynskjer det, kan tiltak vare fram til 23 år.
  
Lærdal har felles barnevernteneste med Aurland
 
Teieplikt
Alle som arbeider innan barneverntenesta har teieplikt. Det tyder at vi ikkje kan gi opplysningar om dine personlege tilhøve til utanforståande.
 
Leiar: Anja Brekke Moldvær
anja.moldvaer@aurland.kommune.no