Bu og miljøtenesta består av desse einingane:
- Psykisk helseteneste/psykiatribustad
- Tenester for personar med nedsett funksjonsevne
- Brukarstyrt personleg assistent

Fullstendig stillingsannonse