Helsestasjon- og jordmortenesta

Helsestasjontenesta i Lærdal

Helsestasjon finn du i 2. etasje på Lærdal Helsesenter, besøksadresse Øyraplasssen 8. Postadresse Pb 44, 6886 Lærdal.

Telefon: 57 66 95 00
 

Helsesøster Sari Kumpula. måndag til fredag 08.00 - 15.30, telefon  97 76 36 74

Helsesøster Marianne Øren, tysdag, onsdag og annakvar torsdag på Lærdalsøyri skule, telefon 99 08 97 26

Helsestasjonslege kvar onsdag 08.00 - 15.30

Jordmor Satu Miilunpohja Henell har kontordag kvar tysdag 08.00 - 15.30, telefon 57 65 95 00
Jordmor har ansvaret for svangerskapsomsorga i nært samarbeid med lege og helsesyster, evt andre tverrfaglege samarbeidspartnarar. Dette gjeld og tida rett etter fødselen.


Formål med Helsestasjontenesta
Tenesta har som mål å fremja helse og trivsel blant barn og unge, samt førebyggje sjukdom. For å sikre arbeidet, held ein fokus på å gje råd og rettleiing til foreldre, drive helseopplysning blant barn, unge og foreldre. Vidare styrke ressursar hjå individet, og i familein for å bygge meistring, og hjelp til sjølvhjelp.

Helsestasjonen skal drive informasjon og rettleiing ved helseundersøkingar og vaksinasjon av barn og unge.

Målet er å sikre at alle brukaraen av helsestasjon - og skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom frå det tilbodet dei har krav på. Tenesta skal også fange opp og bidra til at barn med særlege behov får oppfølging.

Helsesøster har spesialkompetanse på Forebygging - og behandling av overvekt for barn og unge.

 

Helsestasjon for ungdom til og med 20 år.
Helsestasjon for ungdom er inkludert i vanleg opningstid ved helsestasjonen måndag til fredag 08.00 - 15.30. Tilbodet er gratis for ungdom mellom 13 og 20 år .Ta kontakt ved behov, det er ingen timebestilling. Ring gjerne på førehand dersom du ynskjer avsett tid til samtale.

Send gjerne SMS med spørsmål til helesyster, ev. anonymt.

Helsesyster: Mobil/SMS 97 74 41 21

Helsesyseter har utvida komeptanse på prevensjons- og seksualrettleiing, og kan rekvirere p-piller til jenter frå 16 t.o.m 19.år. Det er også høve til gratis klamydiatest. Helsesyster samarbeider med lege.

 

Vaksine / Reisevaksine / Influensavaksine
Helsesøster gjev informasjon om vaksine og smittsame sjukdomar, og vaksinerar.
Har du spørsmål om vaksinering eller smitsame sjukdomar, ta kontakt med helsestasjonen for timebestilling.
Har du spørsmål om vaksinering ved utanlandsopphald, ta kontakt med helsestasjonen for timebestilling.

 

NETTSIDA ER UNDER UTARBEIDING, OPPDATERTE  DIREKTELINKAR KJEM ETTERKVART.

Informasjonsbrosjyrar og link til informasjon om aktuelle tema. 
-
Abort
- Assistert befruktning
- Graviditet og arbeidsmiljø
- Helse - og omsorgstenesteloven
- Helse - og omsorgstjenester i kommunene
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Klara-klok.no
- Kontaktinfo til helsestasjoner for ungdom
- Når du får barn under utdanning
- Om vaksiner
-  Rettigheter til helsetjenester
- Råd om trygg mammamedisin
- Ung.no om graviditet
- Ung.no om prevensjon
- Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon