Hovudarbeidsaoppgåver

 

  • Oppfølging av menneske med heilt eller delvis ute av arbeid grunna helseutfordringar, arbeidsledigheit og utfordringar i sosialt liv
  • Disponering av arbeidsmarknadsmidlar til brukarar som treng gjelp for å komma i arbeid
  • Samarbeid med bedrifter for å skaffe tiltaksplassar
  • Støtte til bedrifter i deira rekrutteringsarbeid
  • Lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga, kommunal tenestemeny
  • Flykningtenesta - busetjing av flykningar, integreringsprogram og bustadformidling
  • Rådgjeving i samband med utfordring med Rus
  • Informasjon om kor ein finn NAV sine ulike tenester
  • Ei av Nav sine primæroppgåver er å få folk i arbeid. Av den grunn er arbeidsgjevarar ein viktig samarbeidspart for Nav. Her er er ein oversikt over verksemder (med 2 tilsette eller fleire) i Lærdal kommune. Nav registrerer dei verksemdene som ein er i kontakt med slik at marknadsarbeidet  i kommunen er målbart. Lista er oppdatert januar 2019.

Verksemder i Lærdal