Kommunal plan for inkluderande barnehage- og skulemiljø

Inkluderande barnehage- og skulemiljø er ei nasjonal satsing som er leia av Udir. Delar av denne planen er henta frå felles plan for kommunane i Sogn. Tidlegare har Sogn Regionråd vedteke Regional plan for arbeidet med god psykisk helse hjå barn og unge. Desse to planane, saman med føringane i nasjonalt planverk for barnehage og skule, ligg til grunn for Lærdal kommune sin lokale plan.

Planen er gjeldande frå 2018-2020.

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland
Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland. Foto: Bjarte Johansen, Vestland fylkeskommune

Mobbeombod i Sogn og Fjordane

 

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om eit barn ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook eller på Instagram.

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp nettsida til mobbeombodet.