Kontakt barnevernet

Bekymringsmelding
Dersom du her ei bekymring vedrørande omsorgssituasjonen til eit barn, kan du kontakta barnevernet med ei bekymringsmelding.
 
 
Søknad
Søknad om teneste kan sendast til barneverntenesta.
 
 
Klage
Klagen skal vere skriftleg og seie noko om kva det vert klaga på og kvifor. Du kan og klage dersom du meiner at du får dårleg handsaming frå tenesta si side. Klagen skal sendast tenesteleiar for helse- og sosial.
Klagefristen er på tre veker. Vidare klageinstans er fylkesmann. Dette gjeld ikkje for saker som høyrer inn under fylkesnemnda. Elles gjeld forvaltningslova sine reglar for klage.
 

Henvendingar skal sendast til:
  Aurland og Lærdal barnevern
  Aurland kommune
  5745 AURLAND