Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Krisesenter

Alle kommunar er har ei lovpålagt plikt til å ha eit krisesentertilbod, jamfør Lov om kommunale krisesentertilbod; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44/

 

Lærdal kommune kjøper denne tenesta av Krisesenteret i Sogn og Fjordane som ligg i Florø i Kinn kommune.

Tilbodet skal gje brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tenesteapparatet og skal omfatte:
                a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, og
                       b) eit gratis dagtilbod, og
                       c) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, og
                       d) oppfølging i reetableringsfasen

              

Her er link til brosjyre på 25 ulike språk:

http://www.krisesenteret.info/images/krisesenteret.pdf

Telefonnummer til krisesenteret er 57743600 - døgnvakt.