Kriseteam

Kommunalt kriseteam skal varslast ved katastrofer, ulykker og uønska hendingar i distriktet, der ein ser at det er trong for slik hjelp.

Teamet er samansett av barnevernleiar, kommunelege, prest, helsesyster,  psykiatrisk sjukepleiar, miljøarbeidar i skulen og lensmann.