Kulturskule

Kulturskulerektor:
Tom Karlsrud tlf. 91357455

Søknad og betaling:
Ein søkjer elektronisk via Lærdal kommune si heimeside.
Viss ein allereie er med på ein aktivitet, og har tenkt å fortsetje med den, er det ikkje nødvendig å søkje på nytt for kvart år. Viss ein vil slutte på ein aktivitet må ein seie opp innan mai/juni eller nov/des. Viss ein ønskjer å delta på ein ny aktivitet må ein søkje om dette i mai/juni for oppstart i august. Evt kan ein søkje i nov/des for oppstart i januar (med forbehold om ledig plass). Oppseiingar / endringar skal og gjerast elektronisk på kommunen si heimeside.

Ein betalar etterskotsvis for kvart semester.

Søknadsskjema