Formålet med tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskap, biologisk mangfald, kulturminner og kulturmiljø, av dette sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Godkjende reglar, og formålet med ordninga vert lagt til grunn ved tildeling av midlane. 
Det vert for 2021 sett av ein pott til fellestiltak for utvalde kulturlandskap Lærdal.
Gjeldande reglar.


Kontaktinformasjon:
Felles Landbrukskontor ÅLA – tlf 57641200
Sakshandsamar: Janne Marie Reppen
Landbrukssjef: Magnhild Aspevik