Kommunelegetenesta i Lærdal består av tre faste legar og vanlegvis ein turnuslege. Dei tre legane har kvar si pasientliste i tillegg til kommunale oppgåver som t.d helsestasjonen eller tilsynslege ved Lærdal bu- og omsorgsheim. 
Når du treng time til lege, vert du sett opp til din fastlege. Dersom du tek kontakt same dag som du treng time på grunn av at noko akutt har oppstått, får du time til den som har legevakt den dagen. 
Du bestiller legetime anten ved å ringe oss eller gå inn på www.besoklegen.no.  Du må også ringe og bestille time til blodprøvetaking, sårstell, fjerning av sting etc. Me ynskjer også at du tek kontakt via telefon eller www.besoklegen.no når du skal fornye reseptane dine, dette for å unngå at fleire enn nødvendig samlast på Helsesenteret samstundes.   
 
  
Korona: 
Dersom du ynskjer å teste deg for korona fordi du har fått nyoppståtte symptom på korona eller du har fått beskjed om at du har vore i nærkontakt med nokon som er smitta, tek du kontakt med oss på telefon. Me informerar deg om oppmøtestad og tidspunkt.
es meir om korona på www.fhi.no sine sider. 
 
Fastlege:
Kven som er din fastlege finn du på www.helsenorge.no si heimeside. Der kan du også bytte fastlege dersom du ynskjer det. Alle personar som i folkeregisteret har status som busett i ein norsk kommune, har rett til fastlege. Personar med D-nummer har ikkje rett til fastlege. Fylgjande grupper med D-nummer har likevel denne retten: 
- Asylsøkjara med D-nummer, og deira familie. 
- NATO-personall med D-nummer, og deira familie.   
 
Nyttige nummer: 
Legevakt: 116117, Sogn interkommunale legevaktsentral på Lærdal sjukehus er døgnbemanna, og tek imot telefonar til legevakta og handterer desse vidare.
 
Nødtelefon: 113
Koronatelefonen: 815 55 015 

Meldingar: 
Opningstider i jula: På jule- og nyttårsaftan er legekontoret ope frå 08.00-12.00. Dei andre kvardagane er legekontoret ope som vanleg. 
Det hender at sida vår www.besoklegen.no er nede, dersom det skjer, ver venleg å ring oss eller sentralbordet på Rådhuset og meld frå om problemet.