Dersom feilen kjem frå andre registre, som til dømes grunnboka eller folkeregisteret, skal kravet sendast vidare der.

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysningar i matrikkelen. Dersom rettinga berører nabo, rettighetshavar eller andre partar, må du legge ved dokumentasjon for at desse samtykkjer kravet om retting.

Gjeld kravet retting av grense, skal du vedleggje kart og anna dokumentasjon som styrkjer kravet.

Dersom eigedomsgrensa i matrikkelen er feil og partane er samde om kor grensa går, kan dei gjere ein avtale. Avtalen sendast kommunen. Matrikkellova stiller ein del krav til ein slik avtale. Mellom anna må avtalen gjelde ein eksisterande grense. Det vil seie at det alltid må ha vore ein grense mellom partane i det området. Dersom det ikkje er tilfredsstillande godtgjort at avtalen gjeld ein eksisterande grense, kan kommunen nekte å matrikkelføre rettinga.

Kommunen vil evaluere om det finst ein feil og om du har tilstrekkeleg dokumentasjon for kravet ditt. Krava til dokumentasjon vil avhenge av kva slag opplysningar det gjeld og korleis opplysningane er henta inn opphavleg. Parter som endringa vil ha betydning for, skal bli underretta.

Ein kan lese meir om retting i matrikkelen på Kartverket si heimeside, matrikkellova §26 eller matrikkelforskriften §10

Slik søker du

Når du skal søke om retting i matrikkelen må du sende inn søknad og vedlegg, dette sendes til post@laerdal.kommune.no