Landbruk

(Mva kjem i tillegg)
 
 
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker 2018 2019
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 og 3  5000 5000
Søknad om deling etter jordlova § 12  2000 2000
 
Det vart innført nye nasjonale reglar og satsar i 2012 for gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker.
 
(Gebyr i delingssaker går fram av gebyroversikta for bustad og eigedom)
 
 
Viltforvaltning

 
Fellingsavgifter
Fellingavgifter 2018 2019
Vaksen hjort

 

360 Årdal: 360
Lærdal og Aurland: 411
Hjortekalv 220 Årdal: 220
Lærdal: 169
Aurland: 0
Vaksen elg 480 Årdal: 480
Lærdal og Aurland: 537
Elgkalv 275 Årdal: 275
Lærdal: 218
Aurland: 0


 

 

 
Fallvilt
Fallvilt 2017 2018
Fallvilt, per kg inkl mva: 75,- 75,-