Satsar og gebyr - vatn og avløp

Vatn
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. Gebyra vert utrekna etter sjølvkostprinsippet. Mva. kjem i tillegg.
 
Forbruksledd Beløp 2019 Beløp 2020
Bruksareal    
Vassavgift < 80 m² 1480,- 1658,-
Vassavgift 80 - 250 m² 2220,- 2488,-
Vassavgift > 250 m² 3330,- 3730,-
Fastledd    
Dimensjon på vassleidning    
Fastleddgebyr DIM < 32mm (N=1) 1000,- 1065,-
Fastleddgebyr DIM < 40mm (N=2) 2000,- 2130,-
Fastleddgebyr DIM < 63mm (N=4) 4000,- 4260,-
Fastleddgebyr DIM < 75mm (N=6) 6000,- 6390,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 10000,- 10650-
For eigedommar som har montert vassmålar skal det betalast etter medgått vassmengde    
Vassgebyr pr. m³ 14,80 16,58
Sal av vatn utan fast abonnement    
Vassgebyr pr. m³ 30- 35,-
Tilknytingsgebyr for vatn    
Bruksareal    
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,- 6000,-
Bustadhus over 350 m² betalar minimum gebyr +pr m² over 350 m² 119,- 124-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimum gebyr +pr. m² over 350 m²  13,- 14,-

 

For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkrevd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsavgift fastsetjast av kommunen. 

 

Avløp
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. Mva. kjem i tillegg.
Fastleddet på avløpet vert rekna ut etter dimensjonen på vassleidningen. Prinsippet vatn inn er lik vatn ut gjeld. Gebyra er utrekna etter sjølvkostprinsippet.
 
Forbruksledd Beløp 2019 Beløp 2020
Bruksareal    
Kloakkavgift < 80 m² 1491,- 1546,-
Kloakkavgift 80-250 m² 2236,- 2319,-
Kloakkavgift > 250 m² 3352,- 3478,-
Fastledd    
Dimensjon på vassleidning    
Fastleddgebyr DIM <32mm (N=1) 1026,- 1036,-
Fastleddgebyr DIM <40mm (N=2) 2052,- 2072,-
Fastleddgebyr DIM <63mm (N=4) 4104,- 4144,-
Fastleddgebyr DIM <75mm (N=6) 6156,- 6216,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 10260,- 10360,-
For eigedom som har montert vassmålar skal det betalast kloakkavgift etter medgått vassmengd    
Kloakkgebyr pr. m³ 14,91 15,46
Mottak av avlaupsvatn utan fast abonnement    
Fastgebyr kr 500,- + kloakkgebyr pr. m³ 40,- 50,-
Tilknytingsgebyr for avløp    
Bruksareal    
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,- 6000,-
Bustadhus utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr m² over 350 m²  78,- 80-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr. m² over 350 m² 9,- 10,-

 

For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkravd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsgebyr fastsetjast av kommunen.

Regulativ for vatn- og avløpsgebyr bygger på felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane, og har heimel i Miljøverndepartementet si forskrift av 10. jan. 1995 og lov av 31. mai 1974 om kommunale avgifter.
Så langt gebyrrekninga tek utgangspunktet i storleiken på bygningen/huset, skal arealutrekninga følgje reglane om bruksareal i Norsk Standard 3940. For eksisterande bygg kan tidlegare registrerte arealdata brukast, inntil bruksareal etter NS 3940 ligg føre.