Skatteoppkrevjar

 

Lærdal kommune, Aurland kommune og Vik kommune har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor.

Kontoret har følgjande postadresse:

Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Postboks 83

6886 LÆRDAL

Kontoradressa er:
Øyraplassen 7

6887 LÆRDAL

Skatteoppkrevjar: Lars Bogstad

E-post: lars.bogstad@laerdal.kommune.no eller skatt@laerdal.kommune.no

Konsulent:  Anita Karlsen Bentås

E-post: anita.karlsen.bentas@laerdal.kommune.no

Konsulent: Janne Marie Reppen

E-post: janne.marie.reppen@laerdal.kommune.no
 

Hovedoppgåve: Skatterekneskap og innkrevjing

Informasjon:

Kontonummeret til Skatteoppkrevjaren i Lærdal er 6345.06.14221 i Nordea. Du kan lage kid-nummer for innbetalinga sjølv ved å gå inn på www.skatteetaten.no , evt. kontakte kontoret.

Skatteattest kan ein lage sjølv på skatteetaten.no eller altinn.no, men vert òg laga på kontoret ved førespurnad.

Innbetaling av skatt og avgift til Skatteoppkrevjaren skal skje til faste tider, nedanfor følgjer ein oversikt:

Forskotskatt Personlege skatteytarar (Skattebetalingsloven § 10-20)
Skatten forfell til betaling i fire like store terminar gjennom innteksåret:

1. Termin 15. mars
2. Termin 15. mai
3. Termin 15. september
4. Termin 15. november

Tilleggsforskot (Skattebetalingsloven § 4-7)
31. mai det året likninga skal gjerast, dvs. året etter inntektsåret.

Restskatt personlege skatteytarar (Skattebetalingsloven § 10-21)

Restskatt over kr. 1000,- skal betalast i to terminer og forfallet er 3 og 8 veker etter skatteoppgjersdato, men tidlegast 20.08. i likningsåret.

Fyrste utlegging av skatteoppgjer/likning for personlege skatteytarar for det førgåande inntektsåret er i slutten av juni det påfølgjande året. Etter dette vert det fortløpande utleggingar kvar veke med skatteoppgjersdato frå starten av august.

Forskotsskatt upersonlege skatteytarar (Skattebetalingsloven § 6-5)
Forskotsskatten forfell til betaling i to terminer i året etter innteksåret slik:

1. Termin: 15. februar
2. Termin: 15. april

Tilleggsinnbetaling (Skattebetalingsloven § 4-7)
31. mai det året likninga skal gjerast, dvs. året etter innteksåret.

UTLEGGING av skatteoppgjer/likning for upersonlege skatteytarar er i slutten av oktober.

Restskatt upersonlege skatteytarar (Skattebetalingsloven § 10-21)
Forfell til betaling 3 veker etter utlegg.

A-ordninga for arbeidsgjevarar:

2015 vart A-Frå januar melding innført.

A-melding erstattar løns- og trekkoppgåve, årsoppgåva for arbeidsgjevaravgift, terminoppgåva, oppgåver til lønsstatistikk og melding til AA- registeret.

A-melding skal sendast elektronisk minst ein gong i månaden med opplysningar om alle tilsette sine arbeidsforhold og utbetalingar. A- meldingen kan sendast via løns- og personalsystem eller registrerast manuelt i Altinn. Jfr. Altinn A-ordningen.

KID og kontornummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift ligg i tilbakemeldinga du får etter innsendt A- melding. Tilbakemeldinga er tilgjengeleg i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønssystemet.

Fristar for rapportering/betaling

Fristar for levering av A- melding og betaling av skattetrekk/arbeidsgjevaravgift.
Viss den 5. eller 15. fell på ein helgedag, er fristen neste virkedag.

Måned

Frist for å levere

a-melding

Frist for betaling av skattetrekk

og arbeidsgiveravgift

Januar

5. februar

15. mars

Februar

5. mars

Mars

5. april

15. mai

April

5. mai

Mai

5. juni

15. juli

Juni

5. juli

Juli

5. august

15. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

5. november

November

5. desember

15. januar

Desember

5. januar