B
1. Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
2. Boligtilskudd - søknad

E
3. Enkeltvedtak - klage

F
4. Ferdigattest – søknad
5. Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
6. Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
7. Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

H
8. Helse- og omsorgstjenester - søknad

K
9. Kartlegging av boliger og bostedsbehov
10. Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
11. Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
12. Kultur- og idrettsstipend
13. Kulturformål - søknad om tilskudd
14. Kulturskole - oppsigelse av plass
15. Kulturskole - søknad om inntak

L
16. Ledsagerbevis - søknad
17. Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
18. Motorferdsel i utmark - søknad

O
19. Offentlig høring - høringssvar
20. Omsorgsstønad - søknad

P
21. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

S
22. Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
23. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
24. Serveringsbevilling - søknad
25. SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
26. Skjenkebevilling - søknad
27. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
28. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
29. Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
30. Skole - Permisjon fra undervisning - søknad

T
31. Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
32. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
33. Trygde-/omsorgsbolig - søknad
34. Trygghetsalarm - søknad

U
35. Utslippstillatelse - søknad

Ø
36. Økonomisk stønad - søknad