Skog og utmark

  • 1

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har store utmarksareal med ulike verdi. Kommunane har forvaltningsansvar knytt opp mot desse areale. Mykje av skog og utmarksforvaltninga som kommunane driv med, vert handtert frå Felles Landbrukskontor ÅLA. Her kan nemnast:

  • Søknad om bygging av landbruksveg
  • Tildeling av fellingsløyve for storvilt
  • Handtering av fallvilt
  • Søknad om motorferdsel i utmark
  • Spørsmål kring beiteområde for småfe
  • Diverse planarbeid
  • Tiltak og aktivitetar i tilknytning til verneområda

 

I dei tre kommunane er det fylgjande verneområde: 

Bleia naturreservat
Bleia og storebotn landskapsvernområde
Hallingskarvet nasjonalpark
Grånosmyrane naturreservat
Jotunheimen nasjonalpark
Kvitingsmorki naturreservat
Norheimsdalen naturreservat
Nærøyfjorden landskapsvernområde
Utladalen landskapsvernområde