Søknadsfrist for støtte til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL-midlar og til Tiltak i beitefelt for 2021 er sett til 15. april.

Søknad skal sendast digitalt til kommunen via Altinn.

Meir om ordningane finn du her:

Smil-midlar
Tiltak i beiteområde