Verna bustad
Verna bustad er ein døgnbemanna bustad med 3 leiligheiter. Dette er ein bustad for personar med ulike behov for assistanse og oppfølging i kvardagen. 
 
Aktivitetshuset
Aktivitetshuset er eit dagtilbud for menneske med ulike fysiske og psykiske funkjsonsnedsettingar. 
Vi arbeider for å :
- fremme tryggheit og trivsel
- tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til vedlikehold og bedring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheiter
- at brukar skal oppleve livskvalitet, respekt og verdsetting
- at aktivitetene er ut i frå brukars interesse, ynskje, behov og funksjonsnivå.
Aktiviteter:
- Drive kantina på skulen
- Leverer internposten i kommunen
- Leverer medisin og post på LMS
Aktivitetshuset er åpent måndag – fredag frå kl. 09.00 – 15.00