Nærings- og konsesjonsavgiftsfondet blir årleg tilført midlar gjennom konsesjonsavgifta frå Østfold Energi. Desse midlane skal nyttast til næringsutvikling gjennom arbeid med næringsutvikling i kommunal regi eller tilskot til næringsdrivande. Under følgjer ei oversikt over dei ulike pottane, søknadsskjema og andre relevante dokument. Nedst på denne sida kan du lesa om gangen i søknadsprosessen.

Dei overordna vedtektene for fondet er lurt å setja seg inn i før ein søkjer om tilskot. I vedtektene blir det mellom anna oppgitt kva ein kan søkja om tilskot til, støtteandel og kva som blir lagt vekt på i vurdering av søknadane: Vedtekter for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet.

 

Ordinære tilskot

Frå denne potten kan ein hovudsakleg søkja om tilskot til:

  • Bedriftsetablering
  • Vidareutvikling av bedrifta
  • Forstudie/forprosjekt
  • Investering
  • Kompetansehevande tiltak i bedrifta

Trykk på lenkja for å opna søknadsskjema, som kan lastast ned og fyllast ut: Søknadsskjema ordinære tilskot, næringsfondet PDF document ODT document

Tilskot til arrangementsutvikling

Les meir om denne potten ved å trykkja på lenkja: Retningslinjer for tilskot til arrangementsutvikling

Trykk på lenkja for å opna søknadsskjema, som kan lastast ned og fyllast ut:  Søknadsskjema arrangementsutvikling PDF document ODT document

Tilskot til klimatilpassing og klimareduserandetiltak i næringslivet

Les meir om denne potten ved å trykkja på lenkja: Retningslinjer for tilskot til klimatilpassing og klimareduserande tiltak i næringslivet

Trykk på lenkja for å opna søknadsskjema, som kan lastast ned og fyllast ut:  Søknadsskjema  PDF document ODT document

Tilskot til landbruk

Pott for tilskot i landbruksrelaterte saker. Føringane for tilskot her ligg i Felles landbruksplan ÅLA 2018 - 2021.

For søknad om tilskot til investeringar, kompetansehevande tiltak, forprosjekt eller liknande, bruk same søknadsskjema som for «ordinære tilskot» (sjå lenger opp på sida)

For søknad om tilskot til dyrking, trykk på lenkja for å sjå søknadsskjema som kan lastast ned:  Søknadsskjema dyrking PDF document ODT document

Saksgang ved søknad om tilskot

• Søknaden blir handsama i første styremøte i LNU (Søknad må vera  inne ti dagarfør for å bli handsama) og deretter i første formannskapsmøte

• Vilkårsbrev som må signerast blir sendt ut på e-post dersom tilslag (her blir det sett ein sluttfrist for prosjektet/tiltaket)

• Dersom ein får ei forskots-/delutbetaling blir denne utbetalinga gjort kort tid etter vilkårsbrev er signert og innsend

• Sluttutbetaling blir gjort etter at sluttrapport og –rekneskap er innlevert

Møteplan LNU-styret 2020

Møteplan 2020 blir lagt ut tidleg i januar