Totalforbod om bruk av open eld

Bål

Det vert med dette innført totalforbod mot bruk av open eld,  grunna auka brannfare i Lærdal.
Forbodet gjeld og jonsokbål.
Bruk av grill på eigen bustadeigendom er lov.

Forbodet vert oppheva så snart været tillet dette.

Brannsjefen