Søknad skal sendast inn elektronisk via Altinn. Her er link til skjema:

Tildeling av midlar vert i tråd med utarbeida reglar for ordninga. 

Formålet med tilskotsordninga er å styrke landbruket i verdsarvområda. Dette vert lagt til grunn for kommunen sin forvaltning av ordninga.

Ramma til disposisjon i 2021 er kr 6.450.000.
Kommunen har sett opp fylgjande budsjett for bruk av midlane:

Årlege tiltak: kr 2.700.000
Andre tiltak: kr 3.550.000
Felles tiltak: kr 200.000

For spørsmål om tilskotsordninga, ta kontakt med landbrukskontoret.

Kontaktinformasjon:
Janne Marie Reppen – sakshandsamar
Magnhild Aspevik – landbrukssjef