Om kulturskulen

Kulturskulen kan tilby undervisning i ulike musikkaktivitetar, i biletkunst og drama. Undervisninga er fyrst og fremst retta mot barn og unge, men er også open for vaksne når tid og ressursar tilleter det. Under finn du ei oversikt over dei ulike tilboda for kommande skuleår.

Me jobbar og med å utvide tilboda i kulturskulen vår, og vil gjerne høyre frå deg med dine ynskje. Bruk då kontaktinformasjonen under.

Kulturskulen har undervisning 37 veker i året og følger elles skuleruta m.o.t. feriar. Normalt skjer inn- og utmelding i slutten av mai, men ein kan også søkje seg inn ved nytt kalenderår.
Eigenbetalinga for dei ulike tilboda står i oversikta under. Det er 25% syskenmoderasjon og det er vedteke at ingen familiar betalar for meir enn to fulle plassar. Oppseiingar / endringar skal og gjerast elektronisk i skjema.

Søknad og betaling

For å søkje plass på kulturskulen må du nytte søknadskjema. Viss ein allereie er med på ein aktivitet, og har tenkt å fortsetje med den, er det ikkje nødvendig å søkje på nytt for kvart år. Viss ein vil slutte på ein aktivitet må ein seie opp innan mai/juni eller nov/des. Viss ein ønskjer å delta på ein ny aktivitet må ein søkje om dette i mai/juni for oppstart i august. Evt kan ein søkje i nov/des for oppstart i januar (med forbehold om ledig plass). Oppseiingar / endringar skal og gjerast elektronisk i skjema.

Ein betalar etterskotsvis for kvart semester.

Kulturskuletilbod

Musikkleikestove (1.klassingar)


Undervisning i gruppe med leik, spel og dans. Leikestova går føre seg på skulen (Lærdalsøyri) i SFO- tida.
Lærarar: Marita Vangen Bratteteig og Vemund Osland
Elevavgift: kr 1 000,- pr. semester


Song (7+)


Individuell undervisning i song. Elevane får kjennskap til si eiga stemme på sine eigne premiss og få ei forståing av korleis kroppen hjelp oss til å synga og korleis ein bruker stemma til uttrykke seg. Dei får også læra åsynga fleirstemt saman og mogelegheitar til å opptre saman med akkopangetør eller band.
Lærar: Marita Vangen Bratteteig
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester


Gitar (7+)


Vi kan tilby gitar på mange måtar! Om du vil spele AC/DC eller Metallica, Taylor Swift eller ein god country-låt, fingerspel eller plekter, så har vi det dekka. Kanskje du vil lære å spele sologitar og stå på scena med eit band? Eller kanskje du berre vil lære deg nokre grep og spele for ditt eige selskap? Då fikser vi det
Lærar: Vemund Osland
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester


Slagverk (7+)


Vi kan tilby trommeundervisning der du får dekke det du treng innan pop- og rocksjangeren! Lær deg det grunnleggjande for kunne å spele forskjellige taktarter, rytmer og overslag. Vi har fokus på samspel og det å lære å spele med andre i band.
Lærar: Vemund Osland
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester


Piano (7+)


Individuell undervisning på piano. Tradisjonell opplæring i hovudsak etter notar.
Lærar: Hrafnhildur Yr Elversdóttir
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester

 

Trekkspel (7+)


Individuell undervisning på trekkspel. Trekkspelet er fyrst og fremst rekna som eit folkemusikkinstrument, men er svært anvendeleg  også i andre musikksjangrar. Me lærer å meistre instrumentet både «på gamlemåten» gjennom øyra og med bruk av notar.
Lærar: Tom Karlsrud
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester


Biletkunst (10+)


Dette er eit tilbod til elevane i 5. klasse og oppover. Eleven vil jobbe med både bilde og skulptur i ulike materiale. Eleven vil få innføring i ulike teikne og maleteknikkar i tillegg til leire.
Lærarar: Inger Kari Selås og Ida Rudningen
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester


Bassgitar (10+)


Vi kan tilby bassgitar til deg som ynskjer å meistre å spele pop, rock eller metall! Lær deg grep og å spele med plekter eller fingerspel. Vi speler gjennom eit variert repertoar av songar, der også dine songynskjer er med! Det vert fokus på samspel, og «jamming» til trommemaskin og backing tracks.  
Lærar: Vemund Osland
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester

 

Kreativ musikk og videoproduksjon (13+)
 

«Ynsker du å laga din eigen musikk? Har du lyst på ein YouTube-kanal, men veit ikkje heilt kvar du skal starta? Treng du at einkvan hjelper deg med å finna akkurat di uttrykksform? 
Hausten 2021 vil Lærdal kulturskule tilby ein ny type prosjektbasert undervising, for litt eldre elevar som ynsker å finna sitt eige uttrykk i musikken – eller kanskje ei anna kunstgrein. Ansvarlege faglærarar blir Tom Karlsrud og Jostein Avdem Fretland, og elevane vil mellom anna få moglegheit til å få opplæring i elektronisk musikkproduksjon, bruk av profesjonelt studioutstyr og teknikkar for å distribuere musikken sin på nett. Opplegget blir tilpassa kvar einskild elev sine ynske og behov, og eksterne faglærarar kan hentast inn, dersom det trengst. Elevar kan få undervising åleine, eller i grupper.
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester

 

Folkesong (10+)
 

Undervisning i gruppe. Me lærer på gamlemåten, ”på øyra”, songar frå distriktet og andre stader i landet. Me tek med litt histore rundt songane, og prøver oss på både krulling og anna som særmerker folkesongen. Me lærer og litt om song generelt og korleis me kan bruka kroppen og stemma som instrument best mogeleg.

Undervisninga er organisert som eit kurs på seks timelonge samlingar  i løpet av eit semester.
Elevavgift: kr. 600,- per semester.

 

Teaterundervisning (6+)


Lœrdal kulturskule tilbyr undervisning i drama/teater. I timane våre jobbar me med ulike former for teater og drama, som improvisasjon, skodespel, og arbeid med karakterar. I slutten av kvart semester er målet å ha ei framsyning for publikum, der me anten tek utgangspunkt i eit manus, eller noko me har skreve eller improvisert fram sjølv.

Elevavgift: kr. 1700,- pr. semester