Koordinator
Knut Arne Gurigard Koordinator for reetablering av villrein i Nordfjella sone 1 ka@gurigard.no Tlf. 99287940

Kort om arbeidet
8.mai 2018 vart det etablert ein intensjonsavtale mellom

Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol kommunar, Nordfjellarådet 

og staten ved Landbruks- og matdepartementet og Klima og miljødepartementet. Føremålet

er felles kamp mot skrantesjuke med tre hovudpunkt:

  • Behalde friske stammer av villrein og anna hjortevilt i Norge
  • Utrydde sjukdommen før han får fotfeste
  • Bygge opp att ei frisk villreinstamme i Nordfjella sone 1 raskast muleg i tråd med vedtekne planar

 

Hovudoppgåvene i arbeidet no er:

  • Oppfølging av Intensjonsavtalen
  • Arbeide for å bygge opp att ei frisk villreinstamme i Nordfjella sone 1 snarast råd.
  • Forankring av arbeidet mellom nasjonale styresmakter, kommunane kring Nordfjella  og villreinforvaltninga
  • Samordne og informere om innsatsen på tvers av kommunane