Vatn

Lærdal kommune har tre godkjenningspliktige vassverk. Dei er: Borgund vassverk, Saltkjelen vassverk og Hauge vassverk. Sistnemnde er eit nytt vassverk som knyter saman tidlegare Lærdal vassverk og Håbakken vassverk. Altså forsyner Hauge vassverk både Lærdalsøyri og Håbakken med vatn. 

Avløp

Lærdal kommune har avlaupsanlegg på Steinklepp, Saltkjelen, Håbakken og Lærdal. Kommunen har vedlikehald og tilsyn med ni pumpestasjonar, to infiltralsjonsanlegg i tillegg til renseanlegget på Grandane.

Prøvetaking

SognLab utfører kjemiske og bikrobiologiske labratorieanalysar, prøvetaking og rådgjeving innan områda drikkevatn, matvare, vassdrag og avløpsvatn.