For utdjupande reglar og vilkår knytt samanslåing av eigedomar anbefalast det å sjå nærmare på matrikkelforskrifta §43 og matrikkellova §18

Slik søker du

Når du skal søka om samanslåing av eigedomar må du sende inn søknadsskjema og vedlegg, dette sendes til post@laerdal.kommune.no

 

Søknadsskjema

Vedlegg til søknaden

  • Situasjonskart som syner eksisterande eigedomsgrenser. Kartunderlag kan hentast frå www.kommunekart.com