Ordninga skal forvaltast i tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Føremålet med tilskotsordninga er å styrka landbruket i verdsarvområda. Saman med reglar for tildeling av tilskot, er dette lagt til grunn for kommunen sin tildeling av midlar. 

Sjå også Tiltaksplan Vestnorsk Fjordlandskap – kulturlandskaet 2021 - 2024. Denne planen er godkjend av Stranda kommune og Aurland kommune. I dette dokumentet kjem det mellom anna fram midlar til årleg drift er auka.