Måla med tenesta:

 • Å ivareta behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
 • Bidra til at den enkelte kan klare seg sjølv i størst mogleg grad, med naudsynt helsehjelp til heimen.
 • Bidra til at den som mottek hjelp etter kvart vert mest mogleg sjølvhjelpen.
 • Behov for heildøgns butilbod førebyggjer ein ved at det vert tilrettelagt for at dei som kan, får bu i eigen heim så langt det er mogleg og praktisk gjennomførbart.

Kriterie og vilkår

 • Heimesjukepleie vert tildelt personar som bur eller mellombels oppheld seg i Lærdal kommune og som grunna helsesvikt har behov for helsehjelp i heimen.
 • All tildeling av tenester vert gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonssvikt (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering der brukarmedverknad vert vektlagt.
 • Heimesjukepleie er eit tilbod til personar som på grunn av sjukdom og/eller funksjonsnedsetting ikkje sjølve har høve til å oppsøkja helsehjelp.
 • Behov for tenesta vert vurdert fortløpande.
 • Oppfølging av medisinsk handsaming.
 • Help til at grunnleggjande behov vert ivareteke.
 • Assistanse til lækjemiddelhandtering.
 • Omsut ved slutten til livet.

Anna

 • Innbyggjarar som treng akutt medisinsk/kirurgisk/psykiatrisk handsaming skal bli tilvist legevakt.
 • Det kan formidlast kontakt med frivillige, som eksempelvis frivillighetssentral ved behov for følgje til ulike tenester, t.d frisør, fotpleie, lege, opphald i helse- og omsorgssenter, spesialisthelsetenesta og andre ærend. Dette inngår ikkje i heimesjukepleie.
 • Alle som mottek heimesjukepleie i meir enn 3 månader har ret til fri tannlegebehandling ved offentleg tannklinikk.

Kva du kan forventa

 • Alt personell har teieplikt
 • Helsehjelpa vert utført av autorisert helsepersonell eller av andre under rettleiing av autorisert helsepersonell
 • Tenesteytar har respekt for deg, livssituasjonen din og heimen din alle tilsette skal legitimere seg
 • Tenesteytar vil samhandle med deg ved utføring av teneste og brukarmedverknad vert vektlagd
 • Me yt tenesta slik dei kjem fram av i vedtak du har fått, innanfor dei tidsråmene me er samde om og med det innhald som er skildra.
 • Om det av uføresette grunnar ikkje kan utførast teneste som avtalt, informerer vi deg snarast.

Forventningar til deg som mottek tenesta

 • At du gjer deg kjend med innhaldet i vedtaket ditt om helsetenester i heimen.
 • Deltek aktivt i planlegging og vurdering av tenesta.
 • Gir melding til helse- og omsorgstenesta ved fråver som rører avtalte tidspunkt.
 • Det vert forventa at tenestemottakar utfører dei oppgåver han/ho kan klare sjølv
  heimen din er og arbeidsplassen til tenesteutøvar når tenestemottakar mottek helsehjelp i eigen heim. 
 • Det vert forventa at det vert lagt til rette for eit godt arbeidsmiljø, slik at tenesteutøvar ikkje vert utsett for arbeid som medfører helserisiko, jfr. Arbeidsmiljølova. Herunder å akseptera naudsynt personleg utstyr og tekniske hjelpemiddel. Likeeins naudsynt tilrettelegging som eksempelvis ommøblering.
 • Tenestemottakar syt for at veg er framkommeleg og trygg uansett årstid lys ved utedør, slik at det er lett å finna fram.
 • God hygiene er viktig for både tenestemottakar og tenesteytar. Flytande såpe og tørkepapir skal vere tilgjengeleg.
 • Respekt for vår teieplikt, og at vi ikkje kan diskutere andre brukarar.
 • At du ikkje røykjer inne når dei tilsette er tilstades.
 • At husdyr vert halde på eige rom når dei tilsette er til stades.
   

Medikament, sårbehandling og kosthald

Administrering av medikament:

 • Det vert nytta som hovudregel multidose frå apoteket (ferdigdoserte medikament).
 • Assistanse til å få teke medikament i dei tilfelle der ein ikkje sjølv kan handtere dette direkte frå multidose eller dosett, til dømes om ein har svekkja hukommelse/vurderingsevne eller anna betydeleg nedsett funksjonsevne av fysisk, psykisk eller sosial art.
 • Injeksjonar der det medfører stort besvær å koma seg til legekontor for å få sett desse.
   

Sårbehandling:

 • I dei tilfelle der det medfører stort besvær å koma seg til legekontor og det finst fagleg grunngjeving frå lege om at sårstell må utførast av helsepersonell.
 • Prøvetaking og undersøkingar kan utførast i dei tilfella der det medfører stort besvær å koma seg til døme laboratorium/legekontor.

Kosthald:

 • Kartlegging og oppfølging i høve ernæringsmessig risiko
 • Tilrettelegging/smøring av brødmat
 • Matombringing (Utført av Lærdal frivilligsentral)
   

Helsetenester i heimen

 • Bistand til å stå opp og leggja seg
 • At personleg hygiene vert ivareteke, herunder bistand til dusj og hårvask, heilvask, barbering og tannpuss
 • Ordinær neglklypping (ytterlegare stell av negler/føter må ein få utført hjå fotpleiar)
 • Hjelp med/opplæring i bruk av inkontinensutstyr, stomistell, kateterisering og stell av urinkateter

(I tråd med Rettleiande standard for tenesta “helsetenester i heimen”, jmf. Helse- og omsorgstenestelova §3-2 pkt 6 bokstav a; personleg stell og omsut)

Diverse

 • Verdiane til kommunen er at respekt, engasjement, heider og likeverd skal prege tenestene våre.
 • Det kan oppstå akutte situasjonar som medfører at oppdrag vert forskyvde. Ved vesentleg forskyving skal det meldast til tenestemottakar.
 • Brukar må respektera at tenesteytar ikkje kan ta imot pengebeløp eller større gåver.
 • I tenesta arbeider både kvinner og menn. Om du ikkje vil ta i mot hjelp av ein av desse, risikerar du å ikkje få hjelp denne dagen. Det er ikkje mogleg å tilrettelegge med enkelte kjønn, eller einskilde personar som ikkje kan inn i heimen din.
 • Omsut ved slutten av livet: Det vert så langt det er mogleg tilrettelagt slik at tenestemottakar som ynskjer det får døy i eigen heim, omgjeve av sine næraste.


Tilsyn utan behov for praktisk gjeremål vert ikkje utført. Det kan søkjast om tryggleiksalarm.

Lærdal kommune skal syte for at personar som oppheld seg i kommunen vert tilbydd naudsynte helse- og omsorgstenester, jfr. Helse- og omsorgstenesteloven §3-1, §3-2 pkt 6 bokstav a.