§ 1 Drift:

Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast i samsvar med Barnehagelova og retningsliner gitt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg kjem kommunen med vedtekter, planar, einskildvedtak for barnehagane og eventuelle samarbeidsavtalar med andre. Barnehagane er pålagde å følgje forskrift for Arbeidsmiljølova om internkontroll for helse, miljø og tryggleik.

§ 2 Leiing:

Formannskapet i Lærdal kommune har ansvar kommunen sine barnehagar. Barnehagane er administrativt knytte til rådmannen. Styrar har ansvaret for den daglege drifta og leiinga av barnehagane i Lærdal kommune. Barnehagane skal ha samarbeidsutval og foreldreråd som vert valde i samsvar med reglar gjevne i lov og forskrifter, §4 i Barnehagelova.

§ 3 Føremål:

Barnehagane skal drivast i samsvar med føresetnadene i Barnehagelova med forskrifter og rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver.

§ 4 Opptak av born:

Søknad om opptak skal gjerast via elektronisk skjema på kommunen si heimeside. Dersom det i søknaden er opplyst om særlege grunnar for tildeling av barnehageplass, skal opplysningane dokumenterast så langt det er råd. Barn som får tildelt barnehageplass, har denne plassen inntil han vert sagt opp, eller barnet tek til på skulen. Plasstildelinga gjeld ein barnehage. Det må søkjast på nytt for å endre tilbod eller barnehage. Dersom barnet vert teke ut av barnehagen, mister det den faste plassen sin og må søkje på nytt. Etter skriftleg søknad kan barnet få permisjon for ein kortare periode utan å miste den faste plassen. Det er ikkje betalingsfritak i permisjonstida. Etter søknad kan opphaldstida for ein barnehageplass reduserast pr.01.01. I tida 15.06-15.08 blir det ikkje teke inn nye barn i barnehagen. Alle barn skal tilfredsstille dei alderskrav som gjeld: Er barnet under tre år skal det telje for to (dvs oppta to plassar) inntil det vert rekna som tre år. Eit barn vert rekna som tre år frå det halvår (1.januar/1.juli) det fyller tre år

Opptaksnemnd:
Ei eiga opptaksnemnd skal stå for opptak av barn til alle barnehagane. Nemnda skal vere samansett slik: 

 • Helsesyster 
 • Ein representant frå barnevernet 
 • Styrarane i Lærdalsøyri og Borgund barnehage.

Styrar for den einskilde barnehagen gjev innstilling til opptaksnemnda. Lærdal kommune, ved sakshandsamar for kultur og oppvekst, har sekretæransvaret. Formannskapet skal etter hovudopptaket ha melding om barnehagesituasjonen i kommunen med omsyn til tal på tildelte plassar, kor mange søkjarar det har vore, og oversikt over eventuelle ventelister.

§ 5 Retningsliner for opptak:

Ved opptaket skal ein arbeide for ei samansetjing av barnegruppa som gjev best mogeleg balanse i høve alder, kjønn, samt barn med og utan særlege vanskar. Frist for søknad til hovudopptak er sett til 1. februar. Barnehagelova §12a gir alle barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, rett til å få plass. Dei som søkjer utanom hovudopptaket, får tildelt eventuelle ledige plassar.

Opptakskriterier (ikkje prioritert rekkefylgje): 

 • Barn med nedsett funksjonsevne. Det skal gjennomførast ei sakkunnig utgreiing for å vurdere om barnet har nedsett funksjonsevne. 
 • Barn som det er gjort vedtak om etter lov om barneverntenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd (jf barnehagelova § 13) 
 • Alder, dvs at det eldste av fleire barn skal prioriterast 
 • Sysken av sterkt funksjonshemma heimebuande barn 
 • Barn frå heimar der framlagd dokumentasjon kan stadfeste at det er vanskelege økonomiske og/eller sosiale tilhøve 
 • Barn av einslege forsytarar 
 • Barn frå heimar der foreldra har legitimert sjukdom eller psykiske/fysiske vanskar som har innverknad på barnet sin situasjon.

Det er ein føresetnad at det er søkt om plass innan søknadsfristen til opptaket, og at barnet er busett i kommunen innan august månad, jf § 12a i barnehagelova. Klage: Formannskapet er klageorgan. Det skal reserverast til saman to plassar ved Lærdalsøyri barnehage (fordelt på dei to aldersklassane) og ein plass ved Borgund barnehage til klagehandsaminga. Klagefristen skal vere tre veker etter at melding om heilt eller delvis avslag er gjeve.

§ 6 Oppseiing:

Barnehageplassen skal seiast opp skriftleg med ein månads varsel. Oppseiingar etter 01.04 (med verknad frå 01.05) i barnehageåret kan ikkje godkjennast. I slike høve skal det betalast ut barnehageåret. Unnateke er oppseiing som skuldast flytting og oppseiing for barn som skal ta til på skulen same år. Etter vedtak gjort av rådmannen kan barn miste plassen i barnehagen dersom: 

 • Den føresette ikkje betalar for plassen 
 • Barnet er uvanleg mykje vekke utan grunn 
 • Plassen vert nytta utover avtala tid Slik oppseiing skal gjevast med ein månads varsel, og kan klagast inn for formannskapet.

§ 7 Foreldrebetaling:

Kommunestyret fastset foreldrebetaling og retningsliner for søskenmoderasjon. Det vert gjeve 30% reduksjon i betalinga for andre barnet (nest eldste barn som har plass i kommunal barnehage) og 50% for øvrige barn (tredje eldste barn, fjerde eldste barn osb.) Det vert ikkje kravd foreldrebetaling for feriemånaden, 01.07-31.07, jf krav i § 8 om ferie for barna. Friplass: Barn som vert tildelt barnehageplass pga barnet si funksjonshemming etter § 5 i desse vedtektene skal ikkje betale for denne. Søknad om friplass vert gjort administrativt.

§ 8 Opningstid og opphaldstid:

Barnehageåret går frå 15.august til 14.august, med mindre justeringar i høve heile veker. Barnehagane er stengde laurdagar, helgedagar og høgtidsdagar. Julaftan og nyårsaftan har barnehagane stengt og personalet avspaserer. Barnehagane har redusert opningstid i romjula: kl. 07.30-15.30. Alle barna skal ha fire veker ferie i barnehageåret. Minst tre veker bør vere samanhengande i perioden 15.juni til 15.august. Planleggingsdagane kan bli rekna som den fjerde ferieveka. Foreldre/føresette skal innan 15.april gje bindande melding om barnet si sommarferietid. I ferietida kan tilbodet avgrensast til ei avdeling/ein barnehage. Borgund barnehage stenger 2 veker i juli månad. Opningstid for barnehagane: 06.45-16.30 Innanfor tidsramma på 9 ¾ time pr. dag, kan opningstidene tilpassast lokale behov. Barnet skal vere ute av barnehagen innan stengetid. Det er innført gebyr ved for sein henting. Gebyret vert regulert i samband med årleg regulering for satsane for foreldrebetaling i barnehagen.

Plassar i barnehagane: 

Tilbod A: opphaldstid 8 ¼ - 9 ¾ time pr.dag 

Tilbod B: opphaldstid 6 ¾ time pr. dag : 08.30 -15.15

Det kan tildelast delte plassar 50% og 100%. Lærdalsøyri og Borgund barnehage har tilbod A og B for barn i aldersgruppa 0-6 år. Planlegging: Barnehagane har 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret, og desse dagane er barnehagane stengde. Dagane bør tilpassast elevfrie dagar i størst mogleg grad. Samarbeidsutvala skal uttale seg om plasseringa av planleggingsdagane, rådmannen gjer vedtak.

§ 9 Arealutnytting:

Barna sitt leike- og opphaldsareal (inneareal) skal vere fire m2 pr.barn over tre år, og fem m2 pr.barn under tre år.

§ 10 Andre tilhøve:

I særskilde høve kan styrar dispensere frå barnetalet på ei avdeling, slik at eit barn kan kome i tillegg til full barnegruppe for eit kortare tidsrom. I slike høve må tilleggsbemanning vurderast.