Søknad skal sendast i Visma Flyt skole - klikk her for å koma til søknadsportalen

Føresette treng ikkje søkja kvart år. Når barnet har fått tildelt SFO-plass, har barnet dette til og med 4. årstrinn – eventuelt til og med 7. årstrinn for barn med særskilde behov – eller til plassen vert skriftleg sagt opp.

Når de søkjer om plass i SFO, kjem det opp vedtekne satsar/prisar. Dette er nettopp for å sleppa å søkja seg inn på nytt kvart år. Heile opphaldssummen vert fråtrekt på faktura for 1.klasseborn, medan delar av summen vert fråtrekt for 2. og 3.klasseborn.