Søknad skal sendast i Visma Flyt skole - klikk her for å koma til søknadsportalen

Føresette treng ikkje søkja kvart år. Når barnet har fått tildelt SFO-plass, har barnet dette til og med 4. årstrinn – eventuelt til og med 7. årstrinn for barn med særskilde behov – eller til plassen vert skriftleg sagt opp.