Avdelinga handterer blant anna saker som omhandlar: 

  • Byggjeløyver og andre søknadar om tiltak og godkjenningar (f.eks. utsleppsløyver, midlertidige tillatingar osv.)
  • Kart- og oppmåling, endring og retting av matrikkel, kjøp og sal av kommunen sine eigedomar osv.
  • Reguleringsplanar, kommuneplanar, diverse høyringar. Les meir om planar og høyringar her (trykk på lenka)
  • Klimaomstilling, klimatilpassing, naturfare, klimagassutslepp osv.
  • Cassforskrifta, energilova, ureiningslova, osv. 
  • Tildeling og klargjering av bustadtomter, næringstomter osv.

Byggjesakshandsamar handterer byggjeløyver, melding/søknad om tiltak, ferdigattestar, utsleppsløyver, brukstillatingar, tiltak i Lærdalselva, tiltak i verneområdet for Gamle Lærdalsøyri osv.

Kommuneplanleggjar handterer plansaker, dispensasjonar, konsesjonssaker for masseuttak, vasskraft og linjenettverk, diverse høyringar og uttalar, naturfare, eigedomsopplysningar osv.

Oppmålar handterer kart- og oppmålingssaker, endring og retting av matrikkel, grensejusteringar osv.