Her kan du lesa meir om prosjekta “Tett på barn og unge i Lærdal”, BTI-prosjektet og mobbeombodet. 

Tett på barn og unge i Lærdal

Prosjektet tek utgangspunkt i den nye barnevernsreforma, endringar i 14 velferdstenestelovar i høve tverrfagleg samarbeid og ei rekke lokale utfordringar. 
 
Når det gjeld dei lokale utfordringane er dei samla gjennom ungdataundersøkinga, kommunens folkehelse- og oppvekstprofil, erfaringar frå einingar som arbeider med born og unge og i frå born og unge sjølv.
 
Førebyggande arbeid og tverrfagleg samarbeid kring gravide, barn, unge og vaksne som er foreldre/føresette krev langsiktige, systematiske og samordna tiltak i kommunen. Det er utgangspunktet for at det allereie frå prosjektets start, våren 2021, vart sett ned ei ressursgruppe med representantar frå politiet, helsestasjons- og skulehelsetenesta, kommunepsykolog, skulane, barnehagane, psykisk helseteneste, NAV, PPT, barnevernstenesta, miljøarbeidar i skulen, rådgjevar helse, rådgjevar oppvekst og einingsleiar helse. Ungdomsrådet har også vore involvert. 
 
Det har vore viktig for å få oversikt over korleis alle dei ulike instansane jobbar inn mot brukargruppa. Ved prosjektets start var det samla inn årshjul frå dei ulike einingane for å sjå kva slags tiltak dei ulike hadde inn mot brukargruppa. 
 
Det vart også gjort ei kartlegging av kva verktøy (til dømes: foreldrerettleiingsprogram, undervisningsopplegg osv) dei ulike tenestene hadde i det førebyggande arbeidet mot brukargruppa. Det vart fort klart at det var lite eller ingen samordning mellom tenestene, ingen raud tråd i tenestene og ingen plan for korleis ein skulle få til ein felles innsats når det gjaldt førebyggande arbeid i Lærdal kommune. 
 
Fleire av tiltaka var gode, men tilfeldige og det vart i tillegg gjort ein del «dobbeltarbeid» fordi dei ulike einingane ikkje prata saman eller hadde tilrettelagte møtepunkt. Det vart utarbeida eit prosjektmandat som var vedteke av kommunestyret i juni 2021.
 
Med bakgrunn i dette var det oppretta ein prosjektplan med tilhøyrande tiltaksplan som omfamna alle tenestene og kommunen som heilheit. I desse planane er det lagt opp til fleire tiltak som er felles for dei ulike tenestene og forslag til forskjellige samarbeidsarenaer/møteplassar.  Både når det gjeld til dømes undervisning i skulen, foreldrerettleiingsprogram, forslag til faste møtepunkt og tiltak for felles kompetanseheving for å sikre «felles front» i arbeidet med den aktuelle brukargruppa. 
 
Ressursgruppa vart kontakta for innspel undervegs i prosessen og planane vart sendt på høyring til alle involverte partar før dei var meldt opp til utval for levekår og vedteke i feb. 2022. Etter tilbakemelding frå ressursgruppa er det tydeleg skissert behovet for ein koordinator for det førebyggande og tverrfaglege arbeidet i prosjektplanen for å syte for ein raud tråd i mellom einingane/tenestene/instansane, syte for kontinuitet i dei tverrfaglege møtepunkta og syte for felles forankring av tiltak på tvers av einingane.

Prosjektet BTI (betre tverrfagleg innsats) i Lærdal

Som ein del av prosjektet «Tett på barn og unge i Lærdal» har Lærdal kommune søkt og fått innvilga ein million kroner i tilskotsmidlar frå Bufdir til å utvikle ein samhandlingsmodell i kommunen. 

Føremålet med ein samhandlingsmodell er å sikre tidleg identifisering og oppfølging av utsette barn. Det er bestemt at Lærdal skal nytte BTI-modellen. Modellen blir nytta av om lag 150 andre kommunar i Noreg, deriblant Årdal og Sogndal. 

Modellen skal brukast av alle som arbeider med gravide, born, ungdom og foreldre/føresette og skal sikre tidleg innsats, samordning av hjelpetiltak, systematisk og lik oppfølging til brukargruppa. 

Brukarane sin rett til å medverke i eiga sak står sentralt i BTI-modellen. I modellen skal det utarbeidast ein handlingsrettleiar som skal vere oppskrifta på korleis ein skal gå fram dersom ein undrar seg over eit born, altså gangen frå bekymring til handling. Samhandlingsmodellen og handlingsrettleiaren skal digitaliserast og vere tilgjengeleg for alle, også innbyggarar i kommunen. 

I utviklinga av modellen er det viktig at brukargruppa får medverke og kome med innspel til kva som er viktige for dei. Dette skal gjerast gjennom å innhente innspel gjennom workshops og spørjeskjema. Ungdomsrådet og utval for levekår er allereie orienterte om prosjektet.

Dersom nokon har spørsmål om prosjektet kan ein ta kontakt med prosjektleiar Silje Eidsgaard Langehaug på e-post: silje.langehaug@laerdal.kommune.no    

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland
Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland. Foto: Bjarte Johansen, Vestland fylkeskommune

Mobbeombod i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om eit barn ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no. Du kan følgje ombodet på Facebook eller på Instagram.

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp nettsida til mobbeombodet.

Kommunal plan for inkluderande barnehage- og skulemiljø

Inkluderande barnehage- og skulemiljø er ei nasjonal satsing som er leia av Udir. Delar av denne planen er henta frå felles plan for kommunane i Sogn. Tidlegare har Sogn Regionråd vedteke Regional plan for arbeidet med god psykisk helse hjå barn og unge. Desse to planane, saman med føringane i nasjonalt planverk for barnehage og skule, ligg til grunn for Lærdal kommune sin lokale plan.