For utdjupande reglar og vilkår knytt til arealoverføring sjå matrikkelforskrifta §33

og matrikkellova §15 

Slik søker du

Når du skal søka om arealoverføring må du sende inn søknadsskjema og vedlegg, dette sendes til post@laerdal.kommune.no

Søknadsskjema

Vedlegg til søknaden

 

Vidare saksgang:

Dersom kommunen gjev løyve til arealoverføring vil det verte holdt ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle eigedommane vert klarlagde og skildra. Du må sende krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Kravet kan sendast samstundes med søknad om arealoverføring, eller etter at løyve er gjedd.