Bu og miljøtjenesta yter bistand til menneske med ulike psykiske og fysiske funkjsonsnedsettingar. Tilbudet er retta til barn og voksne som bur i eigen heim eller i bufellesskap.
Tjenesten som gis er blant anna praktisk bistand, nødvendig helsehjelp, opplæring, sosial trening og andre aktivitetar gjennom døgnet. Hovedarenaen for tjenesteutførelsen er i brukars heim eller der brukar ferdast. 
Bu og miljøtjenesta har som mål å sikre ein forsvarleg tjeneste i henhold til gjeldande lover, reglar og forskrifter. Det er og eit mål at tjenesten tilrettelegges i forhold til medbestemmelse og individuelle behov, slik at den enkelte skal ha ein meiningsfull kvardag, føle meistring og ha muligheiter til valg i eige liv.