Tilbodet er retta mot born og vaksne som bur i eigen heim eller i bufellesskap.

Om bu- og miljøtenesta

Tenester som blir gjevne er blant anna praktisk bistand, naudsynt helsehjelp, opplæring, sosial trening og andre aktivitetar gjennom døgnet. Hovedarenaen for tenesteutføringa er i brukars heim eller der brukar ferdast. 

Bu- og miljøtenesta har som mål å sikre ei forsvarleg teneste i samsvar med gjeldande lover, reglar og forskrifter. Det er og eit mål at tenesta tilrettelegg i forhold til medråderett og individuelle behov, slik at den einskilde skal ha ein meiningsfull kvardag, føle meistring og ha moglegheiter til val i eige liv. 

Tenester til menneske med funksjonshemming

Verna bustad er ein døgnbemanna bustad med tre leilegheiter. Dette er ein bustad for personar med ulike behov for assistanse og oppfølging i kvardagen. 
 
Aktivitetshuset er eit dagtilbod for menneske med ulike fysiske og psykiske funkjsonsnedsettingar. 
 
Me arbeider for å:
 
  • fremje tryggleik og trivsel
  • tilretteleggje aktivitetar som stimulerer til vedlikehald og betring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheiter
  • at brukar skal oppleve livskvalitet, respekt og å bli verdsette
  • at aktivitetene er utifrå brukars interesse, ønskje, behov og funksjonsnivå.

Aktivitetar:

  • Drive kantina på skulen
  • Leverer internposten i kommunen
  • Leverer medisin og post på Sogn lokalmedisinske senter
Aktivitetshuset er ope måndag - fredag frå kl. 09.00 - 15.00.