Digital søknad om sosialhjelp: 

Søknadsskjema 

Sosialhjelp kan ein no søkje digitalt i Lærdal kommune, her skal ein nytte NAV si nettside og logge seg inn som personbrukar.

Det er fleire føremoner med løysinga. Søknad kan leverast utanom opningstida.  Behovet for dokumentasjon er redusert. Dokumenta som krevst, kan lastast opp elektronisk. Løysinga innhentar mykje informasjon elektronisk, til dømes inntekt og skatteopplysningar.

Sakshandsaminga er raskare og tryggare. Personleg møte blir tilbydt ved behov.  


NAV Lærdal sitt ansvar for sosiale tenester, jmf sosialtjenestelova:


Oppysning, råd og rettleiing

§ 17 Opplysning, råd og rettleiing
Økonomisk sosialhjelp

§ 18 Stønad til livsopphald
§ 19 Stønad til særlege tilfeller
Midlertidig bustad

§ 27 Midlertidig botilbud
Kvalifiseringsprogrammet

§ 29 Kvalifiseringsprogrammet